หลักสูตรที่เปิดอบรม
กิจกรรมวิชาการอื่นๆ
ความรู้ประกันภัย
ปฏิทิน กิจกรรม

ก่อนหน้า
ถัดไป
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
กฎหมายประกัน และข้อมูลสถิติ

 กฎหมายประกัน

- พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
- ข้อบังคับกรมการประกันภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ
- ข้อบังคับกรมการประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ 2)
- พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545

 ข้อมูลสถิติ
- สถิติธุรกิจประกันชีวิต
- สถิติธุรกิจประกันวินาศภัย
- สถิติกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ

ข้อมูลบริษัท
- ข้อมูลบริษัทประกันชีวิต
- ข้อมูลบริษัทประกันวินาศภัย
- ข้อมูลบริษัทอื่น ๆ


Line.gif
อ้างอิงจาก กรมการประกันภัย
ปรับปรุงวันที่ 08-พ.ค.-2553

วันที่ : 29-04-2553